Coupon Code: 46893 ENGLISH | 简体中文

Tourism News Share wonderful travel information

booking

QIANDAOHU QIYUE RESORT profile

2020/4/7 11:52:44
暂无简介
Author:管理员

Prev: Oyo hotel chain creates more "slash bosses" with efficient operation mode

Next: Midea Shunde Foshan profile

Back

Caiyun Hotel Jinan traffic info

Business zone:Baotu Spring / Daming Lake / Quancheng Square Business Circle
Area:shizhongqu
Address:Shandong · Jinan · shizhongqu - No.272 Quancheng Road, Shizhong District (济南市市中区泉城路272号), Jinan, China